MENU PRODUKTÓW

 Partnerzy


Odstąpienie od umowy

| więcej

Każdy Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

REKLAMACJE 

Zwrotna przesyłka
Przesyłkę prosimy wysłać na swój koszt na adres:
PLANET TOYS ul. Zgierska 229a 91-496 Łódź

Do opakowania proszę włożyć potwierdzenie sprzedaży, paragon,oraz dane konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na pakowanie przedmiotów delikatnych. Dlatego należy przestrzegać zasady, by przedmioty wewnątrz paczki nie znajdowały się bliżej ścianek zewnętrznego pudełka niż 4-5 cm. Przedmioty wewnątrz paczki powinny być unieruchomione.

  USZKODZENIE TOWARU
W przypadku uszkodzenia mechanicznego towaru - potłuczenie, zgniecenie itp. niezbędne jest bezwłoczne skontaktowanie się z naszym biurem  / [email protected]
W przypadku wysyłki kurierem - Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zniszczenia przesyłki kurierowi - www.siodemki.com w celu stworzenia PROTOKOŁU SZKODY. Ważne! KLIENT MA TYLKO 7 DNI NA ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU SIÓDEMKĄ, ORAZ NASZEJ FIRMIE. Dlatego nie czekaj z otwarciem paczki! Im szybciej sprawdzisz towar, tym szybciej my będziemy mogli zwrócić pieniądze / wymienić towar. Proszę o dokładne zrobienie zdjęć - zniszczenia oraz opakowania. Jeśli klient nie zgłosi faktu zniszczenia przesyłki kurierowi siódemek, nie będzie możliwa reklamacja!
Wysyłka pocztą - proszę o kontakt z naszym biurem.

  Zwrot pieniędzy 
Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto bankowe. PlanetToys.pl zwraca pieniądze niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i po otrzymaniu pierwotnej wpłaty, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź niezwłocznie po stwierdzeniu BRAKU TOWARU. W przypadku płatności przelewem oznacza to zwrot w ciągu 2 – 4 dni roboczych od przyjścia paczki. Dla płatności za pobraniem zwracamy pieniądze w terminie 14 dni - natychmiast po otrzymaniu pieniędzy od firmy kurierskiej lub poczty polskiej. W przypadku zwrotu towarów opłaconych wcześniej przy odbiorze - PlanetToys.pl zmniejszy kwotę zwrotu o prowizję kurierską należną za pobranie pieniędzy przy odbiorze.
W przypadku wysyłki zamówienia z dodatkowym kosztem dostawy (przesyłka specjalna lub zagraniczna), koszt dostawy nie może być zwrócony.

  WYMIANA 
Najprostszym sposobem wymiany produktu jest zwrot starego produktu i wymiana na nowy w sklepie Planettoys.pl.
Przed zapakowaniem paczek nasi pracownicy dokładnie sprawdzają czy wysyłane przedmioty są kompletne i w pełni funkcjonalne. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas e-maila z krótkim opisem wady na adres: [email protected]. Skontaktujemy się telefonicznie i uzgodnimy sposób rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje zdarzają się w PlanetToys.pl niezwykle rzadko i zawsze dążymy do jak najszybszego załatwienia sprawy.
Reklamcja może nastąpić z następujących powodów:
- wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
- wady powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające - warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem, protokołu reklamacyjnego). Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru wadliwego/uszkodzonego zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. Przed zwrotem prosimy o kontakt z nami. W przypadku wysyłki przedmiotu do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny.
Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Planet Toys nie będą przyjmowane.


//regulamin //
prawo odstąpienia od umowy

 § 9

 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

 1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

 przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 prawo odstąpienia od umowy

 § 10

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

 1) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący,  chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 § 11

1. Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży:

 gwarancja

 § 12

 1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

 2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.

 3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

 4. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

 

reklamacje

 § 13

 1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

 1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

2) obsługą klienta i sposobem dostarczenia towaru,

3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

4) opisem produktów.

 2. Reklamacja może być wniesiona:

 1) pisemnie, na adres Sprzedającego,

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej [email protected],

3) telefonicznie, pod numerem telefonu .

 3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

 4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:

 1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,

2) w sposób określony w par. 18.